Algemene voorwaarden sterk in sales

Artikel 1 Definities
1. Sterk in Sales, gevestigd te Oldenzaal, KvK-nummer 77133404, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener
zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij
de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten,
levering van diensten en goederen en facturen door of namens de dienstverlener waarop zij deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het
kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat
de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld of het aantal geschatte
benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten,
zoals reiskosten, zijn inclusief.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk
bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze
inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten
worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden
gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of
de gehele cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. Dienstverlener
is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat
moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit
verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
6. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk
ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden
gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het
gebruikelijke uurtarief van dienstverlener.
7. Facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim
en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen
van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan
dienstverlener.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk
behandelen.
3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel
gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet
bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar
diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur
voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde
bedrag.
4. Een los consultancy gesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of
annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig
doorberekend.
5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of
retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop.
Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van
bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6. Een coachingstraject wordt in beginsel voor 3 of 6 maanden afgenomen en wordt na afloop niet
automatisch verlengd. Indien klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt
er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
7. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een
workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72
uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een
later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10
werkdagen na de wijziging.
8. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden: klant kan zijn aankoop tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 48
uur voor aanvang is klant gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere
persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden
doorgegeven.
9. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van
een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een
workshop.

Artikel 8 Online cursus
1. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
2. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna
inschrijving definitief is.
4. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
5. Indien klant de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van
deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.
6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan
functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een
bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft
klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of
annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan
oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen
van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens
klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen
zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus.
5. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet
meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door
dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.
6. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar
geleverde diensten en producten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde
materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en
verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen
zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar
te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere
doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan,
is tevens toestemming van hen nodig.
5. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, nietoverdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
6. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de
looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is
de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal op te slaan.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de
privacyverklaring.
2. Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van
reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste
mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke
ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
3.Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie
zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen
daarvan rechtvaardigt.
4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop
belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige
workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende
workshop onverlet.

Artikel 13 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd
kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
Artikel 14 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
dienstverlener is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.